วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด Maesod Technical College

เราคือสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ แห่งเดียวใน 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน และนักเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ายงานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็

ข่าวสารและกิจกรรมทางวิทยาลัย

วินัยดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม ความรู้เป็นเลิศ

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิดอาคาร “สิริธรชัยพัฒน์ (แม่สอด)” ณ โรงพยาบาลแม่สอด

อ่านต่อคลิก

คณะทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ให้บริการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน ในระดับชั้น ปวช.

อ่านต่อคลิก

ท่านรองนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น "รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ"

อ่านต่อคลิก

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะรายการ Invitation Letter For Participation In Asian On-Line Lathe Game 2021

อ่านต่อคลิก

บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด มอบสีพ่นรถยนต์ให้กับสาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อเป็นวัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน

อ่านต่อคลิก

ของแสดงความยินดีกับ คุณครูชัยกร สุขคำ ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564

อ่านต่อคลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวประกาศ

ผู้เรียนมีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ฝ่ายงานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็
อ่านต่อคลิก

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้ารับประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดั
อ่านต่อคลิก

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน บจ.แม่สอดพลังงานสะอาด ??พนักงานประจำ ขอเพิ่มเงื่อนไขคือผู้สมั
อ่านต่อคลิก

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งาน
อ่านต่อคลิก

กำหนดการและข้อควรปฏิบัติ ในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ว
อ่านต่อคลิก

ขออนุญาตแก้ไขเวลา กำหนดการและข้อควรปฏิบัติ ในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นตามสาขาวิชา วัน
อ่านต่อคลิก

กำหนดการและข้อควรปฏิบัติ ในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิ
อ่านต่อคลิก

แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง

นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด

ระดับปวช.

ระดับปวส.

จำนวนบุคลากร

สาขาวิชาในการจัดการเรียนการสอน

4 ประเภทวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

ทีมผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

นายนุพล ไชยศรีจันทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมดูแล งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสุกัญญา แสงจุ่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมดูแล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาชีพตามสาขาที่เปิดสอน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายเดโชวัต ทักคุ้ม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นางธนภรณ์ สีสุก

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือและบริการชุมชน งานการตลาด การค้าและประกอบธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายงาน บริหารและขับเคลื่อน

ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิดอาคาร “สิริธรชัยพัฒน์ (แม่สอด)” ณ โรงพยาบาลแม่สอด

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิดอาคาร “สิริธรชัยพัฒน์ (แม่สอด)” ณ โรงพยาบาลแม่สอด

คณะทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ให้บริการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน ในระดับชั้น ปวช.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะทีมงานโรงพยาบาลแม่สอด และคณะทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ให้บริการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน ในระดับชั้น ปวช.

ท่านรองนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น "รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ"

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ท่านรองนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น "รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ"

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะรายการ Invitation Letter For Participation In Asian On-Line Lathe Game 2021

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะรายการ Invitation Letter For Participation In Asian On-Line Lathe Game 2021 จากสถาบัน Hokkaido Sapporo Kotoni Technical High School ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายชาติ นักศึกษาวิชาช่างกลโรงงาน และ นายวรวิทย์ ไววิทยานนท์ เป็นครูผู้ควบคุม

บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด มอบสีพ่นรถยนต์ให้กับสาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อเป็นวัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด โดยคุณรุ่งโรจน์ สุขจิตฐานนท์ หัวหน้าฝ่ายขาย พร้อมคณะทีมงาน มอบสีพ่นรถยนต์ให้กับสาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อเป็นวัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้

ของแสดงความยินดีกับ คุณครูชัยกร สุขคำ ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ของแสดงความยินดีกับ คุณครูชัยกร สุขคำ ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้

การอบรมโครงการจัดเตรียมประเมินศูนย์ทดสอบและพัฒนาผู้ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการจัดเตรียมประเมินศูนย์ทดสอบและพัฒนาผู้ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

คณะทีมงานโรงพยาบาลแม่สอด และคณะทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ให้บริการฉีดวัคซีน (Pfizer) ให้กับนักเรียน ในระดับชั้น ปวช.

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะทีมงานโรงพยาบาลแม่สอด และคณะทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ให้บริการฉีดวัคซีน (Pfizer) ให้กับนักเรียน ในระดับชั้น ปวช. โดยมีนายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง สาธารณสุขอำเภอ เข้าตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ และนักเรียนนักศึกษา ยินดีต้อนรับ

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ และนักเรียนนักศึกษา ยินดีต้อนรับ ครูเอกพงศ์ สันตะวัน ครูภัคพิชญา สีเขียว โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่

169 หมู่ที 10 ต.แม่ปะ,
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

โทรศัพท์

055-532644
082-4454255

อีเมลล์

maesodtak03@hotmail.co.th
sarabun@maesod.ac.th

ช่วงเวลาติดต่อ

วันจันทร์ - วันศุกร์
08.00 น. - 17.00 น.

Loading
Your message has been sent. Thank you!