วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด Maesod Technical College

เราคือสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ แห่งเดียวใน 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน และนักเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวสารและกิจกรรมทางวิทยาลัย

วินัยดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม ความรู้เป็นเลิศ

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

อ่านต่อคลิก

เมื่อวันที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม พร้อมด้วย นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา .......

อ่านต่อคลิก

เนื่องจากมีคนใส่วันเดือนปีเกิดผิดเยอะ วันนี้เราเลยมี VDO แนะนำวิธีการสมัครมาให้ดูกันครับ

อ่านต่อคลิก

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านต่อคลิก

วารสาร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งหมด 7 ฉบับ

อ่านต่อคลิก

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันแรกของการ เปิดรับสมัครนักเรียน

อ่านต่อคลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวประกาศ

ผู้เรียนมีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต
อ่านต่อคลิก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราขการทั่
อ่านต่อคลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดที่สนใจช่วยกิ
อ่านต่อคลิก

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับ (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก
อ่านต่อคลิก

แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง

นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด

ระดับปวช.

ระดับปวส.

จำนวนบุคลากร

สาขาวิชาในการจัดการเรียนการสอน

4 ประเภทวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

ทีมผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

นายนุพล ไชยศรีจันทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมดูแล งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสุกัญญา แสงจุ่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมดูแล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาชีพตามสาขาที่เปิดสอน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายเดโชวัต ทักคุ้ม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นางธนภรณ์ สีสุก

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือและบริการชุมชน งานการตลาด การค้าและประกอบธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายงาน บริหารและขับเคลื่อน

ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นไหม่ #ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2563 อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับลูกหลานชาวแม่สอด ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดตาก ไปแข่งขันในระดับภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงรายต่อไป ด้วยนะครับ สามารถดูใน เฟสบุ๊ค Live ได้ที่ FB : #ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด Graphic design : อ.Atchanaiz Muangma

เมื่อวันที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม พร้อมด้วย นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา .......

เมื่อวันที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม พร้อมด้วย นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้จัด โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( fix it center) ณ ศาลาเอนกประสงค์ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลแม่ปะ โดยมีนายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ

เนื่องจากมีคนใส่วันเดือนปีเกิดผิดเยอะ วันนี้เราเลยมี VDO แนะนำวิธีการสมัครมาให้ดูกันครับ

เนื่องจากมีคนใส่วันเดือนปีเกิดผิดเยอะ วันนี้เราเลยมี VDO แนะนำวิธีการสมัครมาให้ดูกันครับ และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อมูลได้ที่เว็บ http://admission.maesod.ac.th/ ได้เลยครับ เข้าสู่ระบบด้วยนะคัฟ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อม พนักงานราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

วารสาร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งหมด 7 ฉบับ

?? วารสาร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งหมด 7 ฉบับ ?? ?? ?? Graphic design : อ.Atchanaiz Muangma

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันแรกของการ เปิดรับสมัครนักเรียน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันแรกของการ ?? เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 055-532-644 เว้นวันหยุดราชการ ? Graphic อ.Atchanaiz Muangma ?? Designer อ.Boy Nuttachat #อย่าลืมสมัครมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ

วันอังคาร ที่ 1 ธ.ค. 63 เวลา 08.00 น. นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมประกวดชุดผ้าไหมร่วมสมัย

วันอังคาร ที่ 1 ธ.ค. 63 เวลา 08.00 น. นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมประกวดชุดผ้าไหมร่วมสมัยโดยนิสิตนักศึกษา ของรัฐ และเอกชน ทั่วประเทศ ณ ตึกใหม่ กรมหม่อนไหม กรุงเทพฯ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พ.ย.63 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าพบท่านทูตประเทศปานามา เพื่อทำการ Final fitting

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พ.ย.63 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าพบท่านทูตประเทศปานามา เพื่อทำการ Final fitting เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประทับใจ มีการเพิ่มรายละเอียดเล็กน้อย ท่านให้นักเรียนนักศึกษาดูแลและนำชุดไปให้ ณ สถานที่จัดงาน ท่านทูต ชื่นชมฝีมือและผลงานของนักเรียนนักศึกษา.

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส.

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. แก่นักเรียนระชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนบ้านแม่ตาว

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่

169 หมู่ที 10 ต.แม่ปะ,
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

โทรศัพท์

055-532644
082-4454255

อีเมลล์

maesodtak03@hotmail.co.th
sarabun@maesod.ac.th

ช่วงเวลาติดต่อ

วันจันทร์ - วันศุกร์
08.00 น. - 17.00 น.

Loading
Your message has been sent. Thank you!