วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Maesod Technical College

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นสถาบันแห่งความรู้ทางวิชาชีพเป็น ผู้นำในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในท้องถิ่น และให้บริการวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และชุมชนในท้องถิ่นในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

Another post
12/08/2560
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน(วิทยาศาสตร์) 1 อัตรา


Another post
11/12/2560
ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฯ


Another post
11/12/2560
เรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเองและสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

ข่าวประกาศ

Another post
02/21/2561
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับ ปวช และ ปวส รอบทั่วไป 1 เพิ่มเติม


Another post
02/20/2561
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับ ปวช และ ปวส รอบทั่วไป 1 ปีการศึกษา 2561


Another post
01/24/2561
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศผลการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด


ข่าวประกาศเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

Another post
11/19/2560
17 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับ อศจ.


Another post
11/15/2560
15 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรม


Another post
11/15/2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรม - การเเข่งขันทักษะพื้นฐาน


ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม