img
11/05/2561

วท.แม่สอด ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

วท.แม่สอด ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์(โครงการอาชีวะสร้างฝีมือ) จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาช่างยนต์ (โครงการอาชีวะสร้างฝีมือ) จำนวน 1 อัตรา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันพฤหับดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือกดังเอกสารแนบดังนี้
ดาวน์โหลดเอกสารผลการสอบ
ข่าวล่าสุด
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)...
18/10/2563
img
วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กันยายน 2563 ทั้งหมด 4 ฉบับ...
01/10/2563
img
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รับฟังนโยบายของตัวแทนนักเรียน นักศึกษา...
01/10/2563
Trending