img
13/03/2563

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาสรุปจำนวน นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ปวช ประกาศนียบัตรวิชาชีพ          
ชั้นปี ชาย(ปกติ) หญิง(ปกติ) ชาย(เทียบโอน) หญิง(เทียบโอน) รวม(ปกติ) รวม(เทียบโอน) รวม
1 393 186 0 0 579 0 579
2 301 140 0 0 441 0 441
3 309 219 0 0 528 0 528
ตกค้าง 310 189 0 0 499 0 499
               
ปวส ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง          
ชั้นปี ชาย(ปกติ) หญิง(ปกติ) ชาย(เทียบโอน) หญิง(เทียบโอน) รวม(ปกติ) รวม(เทียบโอน) รวม
1 153 72 0 0 225 0 225
2 135 68 0 0 203 0 203
ตกค้าง 135 94 0 0 229 0 229
               
ข่าวล่าสุด
img
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา (ข้อมูลวิทยาลัยฯ)
14/1/2562 0:00:00
img
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
13/03/2563
img
ข้อมูลตลาดแรงงาน
17/03/2563
img
ข้อมูลบุคลากร
14/1/2562 0:00:00
img
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
14/1/2562 0:00:00
Trending