img
15/1/2562 0:00:00

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายรุจน์                    ปันแก้ว                     หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ      

นางสาวชลธิชา             มาชู                         เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายอัชนัย                  เมืองมา                     เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ว่าที่ร้อยตรีพงศกร         อินทรีย์                     เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางนรินทร์พร             สารสุธรรม                 เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง

(2)  รวบรวมและเผยแพร่ สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

(3)  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

(4)  กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(5)  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

(6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสารงานศูนย์ข้อมูล

 

ข่าวล่าสุด
img
งานแผนและงบประมาณ
15/1/2563 0:00:00
img
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
15/1/2562 0:00:00
img
งานความร่วมมือ
15/1/2562 0:00:00
img
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
15/1/2562 0:00:00
img
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
15/1/2562 0:00:00
Trending