img
15/1/2563 0:00:00

งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณงานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวพรรณี            ปิ่นวัฒนา                  หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นายสัญชัย                  กาวิน                        เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

นางสาวปิยนุช              สมศักดิ์                     เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ     

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(2)  จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

(3)  ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

(4)  รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

(5)  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

(6)  จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

(7)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(8)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(9)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563งบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวล่าสุด
img
งานแผนและงบประมาณ
15/1/2563 0:00:00
img
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
15/1/2562 0:00:00
img
งานความร่วมมือ
15/1/2562 0:00:00
img
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
15/1/2562 0:00:00
img
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
15/1/2562 0:00:00
Trending