img
15/1/2562 0:00:00

งานบุคลากร

งานบุคลากรงานบุคลากร

นางภครพร                แก้วโชติ                     หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวกัลยา              เอี่ยมธูป                     เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวกัณฑ์รฎา          คำชู                         เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

(2)  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

(3)  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

(4)  ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

(6)  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา

(7)  ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

(8)  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

(9)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(11)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวล่าสุด
img
งานบริหารงานทั่วไป
15/1/2562 0:00:00
img
งานบุคลากร
15/1/2562 0:00:00
img
งานการเงิน
15/1/2562 0:00:00
img
งานบัญชี
15/1/2562 0:00:00
img
งานพัสดุ
15/1/2562 0:00:00
Trending