img
15/1/2562 0:00:00

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวฉันทนา           บุญจริง                    หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสมใจ              ปาละสอน                  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจีรภา              แซ่กือ                       เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุรีรัตน์            กอนละ                      เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางพร้อม                  อินทรปัญญา               เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางแสงสุรีย์                กัลยาปัทมพงศ์             เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสายฝน                 กวินวาจา                   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกมลวรรณ         ทะนะ                       เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

(2)  จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

(3)  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

(4)  เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา

(5)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจงประกาศ ให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

(6) ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา

(7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รายงานการประชุม

ข่าวล่าสุด
img
งานบริหารงานทั่วไป
15/1/2562 0:00:00
img
งานบุคลากร
15/1/2562 0:00:00
img
งานการเงิน
15/1/2562 0:00:00
img
งานบัญชี
15/1/2562 0:00:00
img
งานพัสดุ
15/1/2562 0:00:00
Trending