img
05/02/2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 รอบโควตา

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 รอบโควตา


ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 รอบโควตา
ข่าวล่าสุด
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)...
18/10/2563
img
วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กันยายน 2563 ทั้งหมด 4 ฉบับ...
01/10/2563
img
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รับฟังนโยบายของตัวแทนนักเรียน นักศึกษา...
01/10/2563
Trending