img
05/03/2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง


ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จะดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน ๕,๐๘๐ บาท และค่าครองชีพ ๒,๐๐๐ บาท ฉะนั้น อาศัยคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้อ ๑๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงขอประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending