img
05/03/2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง


ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จะดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน ๕,๐๘๐ บาท และค่าครองชีพ ๒,๐๐๐ บาท ฉะนั้น อาศัยคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้อ ๑๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงขอประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข่าวล่าสุด
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)...
18/10/2563
img
วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กันยายน 2563 ทั้งหมด 4 ฉบับ...
01/10/2563
img
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รับฟังนโยบายของตัวแทนนักเรียน นักศึกษา...
01/10/2563
Trending