img
25/03/2562

รายวิชาภาคฤดูร้อน 2/2561 ลงทะเบียน 25-27 มี.ค.62

รายวิชาภาคฤดูร้อน 2/2561 ลงทะเบียน 25-27 มี.ค.62


ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการจะจบการศึกษายื่นคำร้องเพื่อขอเปิดเรียนในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕6๑ ทั้งรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ และรายวิชาที่เรียนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕6๑ ตามรายวิชาแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และมีกำหนดการปฏิบัติดังนี้ ลงทะเบียน 1. รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน (รายวิชาปกติ) ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 25-๒๗ มีนาคม 2562 2.รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ตามแผนการเรียน 2561 และ2562 (รายวิชาปรับพื้น) ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 25-๒๗ มีนาคม 2562 ระยะเวลาเรียน 1. รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน (รายวิชาปกติ) เรียนวันที่ 1-29 เมษายน ๒๕62 2. รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ตามแผนการเรียน 2561 และ2562 (รายวิชาปรับพื้น ปวส.) เรียนวันที่ 1-29 เมษายน ๒๕62
ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending