img
25/03/2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับ (ปวช.) และ(ปวส.) 2562 รอบทั่วไป1

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับ (ปวช.) และ(ปวส.) 2562 รอบทั่วไป1


ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 รอบทั่วไป จึงขอให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ มาทดสอบความรู้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด หากนักเรียน นักศึกษาไม่มาสอบ ในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

ข่าวล่าสุด
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)...
18/10/2563
img
วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กันยายน 2563 ทั้งหมด 4 ฉบับ...
01/10/2563
img
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รับฟังนโยบายของตัวแทนนักเรียน นักศึกษา...
01/10/2563
Trending