img
01/04/2562

วท.แม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโลจิสติกส์

วท.แม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโลจิสติกส์


ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจั ดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ดังนี้ 1. ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ อัตรา 2. ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาโลจิสติกส์) จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท ค่าครองชีพ ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน (หลังจากผ่านการทดลองงาน ๓ เดือน) ฉะนั้น อาศัยคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอา ชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้อ ๑๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง) และ (สาขาวิชาโลจิสติกส์) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending