img
06/05/2562

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสายวิชาสังคมศึกษาและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสายวิชาสังคมศึกษาและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน


ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ 1. ครูพิเศษสอน (วิชาสังคมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา โดยครูพิเศษสอน (วิชาสังคมศึกษา) อัตราเงินเดือน 8,340 บาท ค่าครองชีพ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงาน (หลังจากผ่านการทดลองงาน 3 เดือน) และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน อัตราเงินเดือน 5,080 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท ฉะนั้น อาศัยคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้อ ๑๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (วิชาสังคมศึกษา) และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้
ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending