img
30/05/2562

ประกาศผลคัดเลือกครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศผลคัดเลือกครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน


ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยฯได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือก มีดังนี้

ข่าวล่าสุด
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)...
18/10/2563
img
วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กันยายน 2563 ทั้งหมด 4 ฉบับ...
01/10/2563
img
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รับฟังนโยบายของตัวแทนนักเรียน นักศึกษา...
01/10/2563
Trending