img
30/05/2562

ประกาศผลคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยฯได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือก มีดังนี้

ข่าวล่าสุด
img
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรมและครูวิทยาศาสตร์ตำแหน่งละ 1 อัตรา
31/10/2563
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)...
18/10/2563
img
วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กันยายน 2563 ทั้งหมด 4 ฉบับ...
01/10/2563
Trending