img
16/06/2562

16 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2562

16 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2562


วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
ข่าวล่าสุด
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)...
18/10/2563
img
วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กันยายน 2563 ทั้งหมด 4 ฉบับ...
01/10/2563
img
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รับฟังนโยบายของตัวแทนนักเรียน นักศึกษา...
01/10/2563
Trending