img
11/13/2560

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการดังต่อไปนี้
1.    นายนที          จันทร        พ.ศ.2537 –  พ.ศ.2552
2.    นายสนาม        สุขคำ        พ.ศ.2552 –  พ.ศ.2554
3.    นายจงกล        พิพิธภักดี    พ.ศ.2555 –  พ.ศ.2560
4.    นายเดโชวัต        ทักคุ้ม        พ.ศ.2560 –  ปัจจุบัน     

ข่าวล่าสุด
img
โครงสร้างการบริหาร
11/13/2560
img
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
11/12/2560 0:00:00
img
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ
11/12/2560 0:00:00
img
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าประสงค์ (Goal)
11/12/2560 0:00:00
img
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
11/12/2560 0:00:00
Trending