img
27/08/2562

นายชัยกร สุขคำ เข้าร่วมโครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร

นายชัยกร สุขคำ เข้าร่วมโครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร


วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 นายชัยกร สุขคำ เข้าร่วมโครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และได้รับอุปกรณ์เพิ่มทักษะการเรียนด้วย KidsBright ซึ่งได้ส่งมอบต่อให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending