img
20/08/2562

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยง

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยง


วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกัน การแนะแนวสายอาชีพ การจัดทวิศึกษา มีการบูรณาการเชิงบริหารบูรณาการการเรียนการสอน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก

ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending