img
11/9/2562 0:00:00

กำหนดการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ กำหนดให้สถานศึกษาและสถานประกอบการทำการประเมินผลการเรียนรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน การปฏิบัติงานในทุกรายวิชา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงกำหนดการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑. กำหนดการวัดผลและประเมินผล ๑.๑ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ๑.๒ ส่งผลการเรียน ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ๑.๓ ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ๑.๔ ส่งผลการสอบแก้ ๐ , มส. ทุกระดับชั้น วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข่าวล่าสุด
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)...
18/10/2563
img
วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กันยายน 2563 ทั้งหมด 4 ฉบับ...
01/10/2563
img
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รับฟังนโยบายของตัวแทนนักเรียน นักศึกษา...
01/10/2563
Trending