img
30/08/2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ให้แก่ โรงเรียนแม่สอด

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ให้แก่ โรงเรียนแม่สอด


วันที่ 30 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ให้แก่ โรงเรียนแม่สอด ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562 โดยเปิดสอน 3 รายวิชา ได้แก่ 1. วิชาจับจีบผ้า โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 2. วิชางานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ โดยสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ 3. วิชาการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending