img
25/09/2562

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ 5 กันยายน 2562 นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแนะแนวสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending