img
17/9/2562 0:00:00

ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สำนักงาน

ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สำนักงาน


วันที่ 17 กันยายน 2562 ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเข้าร่วมรับฟังประชุมรายงานการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูงชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตากให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และคณะผู้บริหาร รวมถึงคณะครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมรายงานและรับฟัง ณ ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending