img
04/11/2562

พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโรงแรม

พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโรงแรม


พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโรงแรม
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending