img
03/01/2563

จัดอบรมโครงการจัดการศึกษาอาชีวะพระดาบส สู่การพัฒนาความเป็นเลิศของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

จัดอบรมโครงการจัดการศึกษาอาชีวะพระดาบส สู่การพัฒนาความเป็นเลิศของสถานศึกษาอาชีวศึกษา


วันที่ 3-5 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดอบรมโครงการจัดการศึกษาอาชีวะพระดาบส สู่การพัฒนาความเป็นเลิศของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษา STEM Education ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามโครงการ อาชีวะสร้างช่างฝีมือ ของมูลนิธิพระดาบส ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending