img
25/01/2563

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V - NET ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการจัดการสอบระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V - NET ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการจัดการสอบระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2


ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม พุทธศักราช 2563 มีการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V - NET ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการจัดการสอบระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending