img
02/21/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบทั่วไป 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบทั่วไป 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)


ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2561 ถึง – 19 กุมภาพันธ์ 2561 รอบปกติ (รอบที่ 1) บัดนี้ การสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด หากผู้ปกครองไม่นำนักเรียน นักศึกษามารายงานตัว และมอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สิทธิเข้าศึกษาต่อได้ที่นี่ คลิก !!

ข่าวล่าสุด
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)...
18/10/2563
img
วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กันยายน 2563 ทั้งหมด 4 ฉบับ...
01/10/2563
img
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รับฟังนโยบายของตัวแทนนักเรียน นักศึกษา...
01/10/2563
Trending