img
30/01/2563

แผนกเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่มได้จัดโครงการ การออกแบบตัดเย็บเสิ้อผ้าและเดินแฟชั่นโชว์

แผนกเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่มได้จัดโครงการ การออกแบบตัดเย็บเสิ้อผ้าและเดินแฟชั่นโชว์


วันที่ 30 มกราคม 2563 แผนกเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่มได้จัดโครงการ การออกแบบตัดเย็บเสิ้อผ้าและเดินแฟชั่นโชว์ โดยมีผู้อำนวยการ เดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสุกัญญา แสงจุ่น รวมถึงคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแผนกเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่มได้ออกแบบและตัดเย็บชุดจากความสามารถของนักเรียน และความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการออกแบบจากแรงบันดาลใจของตนเอง ที่สะท้อนถึงความสามารถและความรักในชาติพันธ์ของตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนจำนวนมาก
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending