img
10/04/2563

โครงการเตรียมความพร้อมการยกระดับแนวทางการจัดการเรียนการสอน?แบบ? Block? Course? ในสถานศึกษา?

โครงการเตรียมความพร้อมการยกระดับแนวทางการจัดการเรียนการสอน?แบบ? Block? Course? ในสถานศึกษา?


โครงการเตรียมความพร้อมการยกระดับแนวทางการจัดการเรียนการสอน?แบบ? Block? Course? ในสถานศึกษา? ณ? หอประชุม? วิทยาลัย?เทคนิค?แม่?สอด? ระหว่างวันที่? 9-11? มีนาคม? 2563 โดยมี? นายวณิชย์? อ่วมศรี? ผู้ชำนาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวะศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์?การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง?เอ็กเซอร์เร้นเซนเตอร์? และ? ดร.สำรวย? เพ็งอ้น? ที่ปรึกษา?โคตรงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ? เป็นวิทยากร?ในการจัดการอบรม? ซึ่ง นายเดโชวัต? ทักคุ้ม? ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด? รองผู้บริหาร? ครู? วิทยาลัย?เทคนิค?แม่?สอด?เข้าร่วมอบรมโครงการนี้เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน?ที่มีประสิทธิภาพ?ดียิ่งขึ้น
โครงการเตรียมความพร้อมการยกระดับแนวทางการจัดการเรียนการสอน?แบบ? Block? Course? ในสถานศึกษา? ณ? หอประชุม? วิทยาลัย?เทคนิค?แม่?สอด? ระหว่างวันที่? 9-11? มีนาคม? 2563 โดยมี? นายวณิชย์? อ่วมศรี? ผู้ชำนาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวะศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์?การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง?เอ็กเซอร์เร้นเซนเตอร์? และ? ดร.สำรวย? เพ็งอ้น? ที่ปรึกษา?โคตรงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ? เป็นวิทยากร?ในการจัดการอบรม? ซึ่ง นายเดโชวัต? ทักคุ้ม? ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด? รองผู้บริหาร? ครู? วิทยาลัย?เทคนิค?แม่?สอด?เข้าร่วมอบรมโครงการนี้เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน?ที่มีประสิทธิภาพ?ดียิ่งขึ้น
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending