img
21/05/2563

ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒


อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช๒๕56 และพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕62 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕57 นักเรียน นักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ จึงสั่งให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ๒๕63 เป็นต้นไป
ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending