img
04/06/2563

ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี

ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี


ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 สามารถมาติดต่อขอรับใบเกียรติบัตรได้ที่ครูแผนกสามัญ?สัมพันธ์? ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.- 30 มิ.ย. 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้ โดยแยกส่วนเป็น 2 ประเภทคือ 1.เกียรติบัตรผู้ช่วยวิทยากร 2.เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ติดต่อวันและเวลาราชการเท่านั้น)
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending