img
7/7/2563 0:00:00

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือก

ข่าวล่าสุด
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)...
18/10/2563
img
วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กันยายน 2563 ทั้งหมด 4 ฉบับ...
01/10/2563
img
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รับฟังนโยบายของตัวแทนนักเรียน นักศึกษา...
01/10/2563
Trending