img
04/06/2563

ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563

ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563


ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 สามารถมาติดต่อขอรับใบเกียรติบัตรได้ที่ครูแผนกสามัญ?สัมพันธ์? ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.- 30 มิ.ย. 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้ โดยแยกส่วนเป็น 2 ประเภทคือ 1.เกียรติบัตรผู้ช่วยวิทยากร 2.เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ติดต่อวันและเวลาราชการเท่านั้น)
ข่าวล่าสุด
img
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม และ วิชาวิทยาศาสตร์
13/11/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
02/11/2563
img
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรมและครูวิทยาศาสตร์ตำแหน่งละ 1 อัตรา
31/10/2563
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
Trending