img
18/10/2563

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)...

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)...


วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) และตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษา จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพืเศษ ระหว่างวันจันทร์ที่๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดป็ฯเวลา ๔ วัน โดยทางวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจะเปิดทำงานเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศมาให้ทราบ
ข่าวล่าสุด
img
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม และ วิชาวิทยาศาสตร์
13/11/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
02/11/2563
img
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรมและครูวิทยาศาสตร์ตำแหน่งละ 1 อัตรา
31/10/2563
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
Trending