ข่าวอัพเดท

เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ รถบรรทุกฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Admin 06/11/2561 ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 คัน วงเงิน 952,000.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจึงมีความประสงค์ให้สถานประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญได้พิจารณาข้อเสนอแนะ ทักท้วง เพื่อนำมาพิจารณากำหนด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเปิดเผยให้เกิดความเหมาะสม มีความโปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่าและประหยัดงบประมาณของทางราชการ รายละเอียดดังเอกสารแนบด้านล่างนี้