ข่าวอัพเดท

เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์ รถบรรทุกฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับแก้ไข)

Admin 21/11/2561 ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 คัน วงเงิน 952,000.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงมีความประสงค์ให้สถานประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญได้พิจารณาข้อเสนอแนะ ทักท้วง เพื่อนำมาพิจารณากำหนด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเปิดเผยให้เกิดความเหมาะสม มีความโปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่าและประหยัดงบประมาณของทางราชการ ผู้ที่มีความประสงค์จะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง ให้จัดส่งเอกสารและข้อทักท้วง ได้โดยทาง - ไปรษณีย์ ส่งถึง : วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เลขที่ ๖๑๙ หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 - ทาง E-mail : maesodtak03@hotmail.co.th - ทางโทรศัพท์ : 055-532644 โดยผู้สนใจยื่นเอกสาร ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.maesod.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-532644 ในวันและเวลาราชการ