ฝ่ายบริหารทรัพยากร

Smiley face

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

1.1งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวฉันทนา           บุญจริง                    หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจีรภา              แซ่กือ                      เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางแสงสุรีย์               กัลยาปัทมพงศ์             เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

(2)  จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

(3)  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

(4)  เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา

(5)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจงประกาศ ให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

(6) ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา

(7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานบุคลากร

นางสาวรัชนีวรรณ        สุขจันทร์                   หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวสมใจ              ปาละสอน                 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวชลธิชา            มาชู                        เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

(2)  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

(3)  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

(4)  ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

 

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

(6)  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา

(7)  ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

(8)  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

(9)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(11)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานการเงิน

นางสาวนิสรา             ชุ่มธิ                         หัวหน้างานการเงิน

นางสาวณธษา              เทพหลวงวงค์              เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวนงลักษณ์          กุลสินธ์                     เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2)  รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

(3) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

(4) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

(5)  ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4 งานบัญชี

นางสาวรจนา             วิ่งเดช                     หัวหน้างานบัญชี

นางพิกุล                              ประกอบกิจ                เจ้าหน้าที่งานบัญชี       

นางสาวยุภารัตน์          ชัยทะนุ                    เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางสาวสุธาสินี            ม้าวัน                       เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2)  จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ

(3)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

(4)  ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

(5)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลาย  เอกสารตามระเบียบ

(6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.5 งานพัสดุ

นายชาญชัย               สมบูรณ์                     หัวหน้างานพัสดุ

นายไพศาล                 พูนยศ                      เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายเฉลิมชนม์             พินิจวงษ์                   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวจิรพันธ์            สันตะวัน                   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวปิยะรตี            เรืองพิศาล                 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายอัชนัย                 เมืองมา                    เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวรจนา              แก้วปรงปา                 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสุนทร                  ทาแก้ว                     พนักงานขับรถยนต์

หมายเลขทะเบียน ฮบ -7082 กทม กข 2350 ตาก นข 1398 ตาก

นายแก่นแก้ว               อ่วมจ้อย                   พนักงานขับรถยนต์

หมายเลขทะเบียน 40-0110 ตาก กข 7215 ตาก

นายพิมาย                  จันทวงษ์                   พนักงานขับรถยนต์

หมายเลขทะเบียน กข 1614 ตาก กง 2062 ตาก นข 1399 ตาก

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ

(2)  จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

(3)  จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

(4) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

(5) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียนร้อยพร้อมใช้งาน

(6)  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

(7)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

(8)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(9)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(10)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(11)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.6 งานอาคารสถานที่

นายประมินทร์             สารสุธรรม                 หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายเฉลิมชนม์             พินิจวงษ์                   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสมพงษ์                พวงบุหงา                  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายศักดา                  ปาอ้าย                     เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสันติชัย                พรมทับ                    เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายเลิง                    หาญเมืองใจ                เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายจำเรียง                สีเอ้ย                       เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางพร้อม                  อินทรปัญญา               เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางแสงสุรีย์               กัลยาปัทมพงศ์             เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสมชาติ                อุษา                        เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายธนากรณ์              พรหมสะโร                 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสายฝน                กวินวาจา                  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวกมลวรรณ         ทานะ                      เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

(2)  กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3)  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

(4)  จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ

(5)  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

(6)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

(7)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(8)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(9)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.7 งานทะเบียน

นายชัยกร                  สุขคำ                      หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวมนัสชนก           ปันเถิน                     เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวกัลยา              เอี่ยมธูป                    เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาววลัยลักษณ์        หอมพิกุล                   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวปาริฉัตร           จี๋คีรี                        เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ

(3)  ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(4)  ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

(5) จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

(6)  ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี

(7)  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทรายงานผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(8)  รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียบแสดงผลการเรียน

(9)  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(10)  รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ งานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

(11)  ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้ง รายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ

(12)  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ

(13) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

(14)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(15)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(16)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(17)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.8 งานประชาสัมพันธ์  

นายกิตติชัย                แซ่ตั้ง                       หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวเบญจวรรณ       ไชยแสน                     เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายอดิสรณ์                บุญมาก                    เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายรุจน์                             ปันแก้ว                    เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวชลธิชา            มาชู                        เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวกรณิกา            กะล้อม                     เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

(2) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

(3)  เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

(4)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(5)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(6)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(7)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Recent Post