งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

Admin 15/1/2562 0:00:00 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสัญชัย                 กาวิน                       หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางพิกุล                    ประกอบกิจ                เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นางสาวฉันทนา            บุญจริง                     เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นายชัชวาลย์               ไชยเกิด                     เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นายรุจน์                    ปันแก้ว                     เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นางจิรพันธ์                 สันตะวัน                    เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นางสาวนภัทรธมณฑ์      บุญพรม                    เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นายอาทร                  เอกวิลัย                     เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นางนรินทร์พร             สารสุธรรม                 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

 

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

(2)  วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

(3)  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้ง สถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

(4)  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

(5)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(6)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(7)   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(8)   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย