งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

Smiley face


นายชัยกร                  สุขคำ                       หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นายกิตติชัย                แซ่ตั้ง                        เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นายอนันท์                  แสนหาญชัย                เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นายศุภักษร                สุพระมิตร                  เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นายอาทร                  เอกวิลัย                     เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นางนรินทร์พร             สารสุธรรม                 เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในการจัดการการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

(2)  วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

(3)  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

(4)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 (5)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(6)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(7)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย