วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Maesod Technical College

รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วันที่ลง 11/12/2560

Smiley face

รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเองและสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจและประชาคมอาเซียน (AEC) ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก จัดทำโดย นายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด