ข่าวอัพเดท

รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Admin 11/12/2560 ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเองและสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจและประชาคมอาเซียน (AEC) ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก จัดทำโดย นายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด