บริการแบบฟอร์ม

Admin 17/01/2562 ระบบสารสนเทศ

แบบฟอร์มงานทะเบียน

แบบฟอร์มคำร้องขอจบการศึกษา

แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

แบบฟอร์มคำร้องขอผลการเรียน

แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน

แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยน/ขอเพิ่ม/ขอถอนรายวิชา

แบบฟอร์มคำร้องขอลาออก

แบบฟอร์มคำร้องขอหลักฐานการศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปสำหรับบุคคลภายนอกที่มีความประสงค์มาขอใช้บริการงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน

แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน-นักศึกษา

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

แบบฟอร์มแบบคำร้องขอย้ายสถานศึกษา

แบบฟอร์มแบบสรุปการสมัครนักเรียนนักศึกษาโควตาพิเศษวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

แบบฟอร์มใบลานักเรียนนักศึกษา

แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โควตาประจำปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

แบบฟอร์มใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นสะสมหน่วยการเรียนรู้

แบบฟอร์มประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

แบบฟอร์มกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

แบบฟอร์มบัตรลงทะเบียน

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

แบบฟอร์มบัตรลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน-นักศึกษา

 

แบบฟอร์มสารบัญและการเงิน

แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษา

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ

แบบฟอร์มการประเมินการศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

แบบฟอร์มโครงการจัดการเรียนรู้รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม

แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แบบฟอร์มใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มใบรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะ

แบบฟอร์มใบเบิกเงินบำรุงการศึกษา

แบบฟอร์มใบเบิกเงินงบประมาณ

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าทางด่วน

แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ