ติดต่อสอบถาม

Admin 17/01/2562 ระบบสารสนเทศ

การติดต่อสื่อสารกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด                                                                   

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 619 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอ/เขตแม่สอด  จังหวัดตาก

 รหัสไปรษณีย์ 63110   

โทรศัพท์ โทร.055-532644, 086-4454255        

โทรสาร  โทร. 055-532644 ต่อ 8         

 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  • เว็บไซต์ : www.maesod.ac.th
  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ maesodtak03@hotmail.co.th
  • รหัสวิทยุสื่อสาร : แม่สอด 40  R-Radio คลื่น  107.3  MHz