รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2/2561 (รอบ 1)

Smiley face

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการจะจบการศึกษายื่นคำร้องเพื่อขอเปิดเรียนในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕6๑ ทั้งรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ และรายวิชาที่เรียนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕6๑ ตามรายวิชาแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และมีกำหนดการปฏิบัติดังนี้ ลงทะเบียน 1. รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน (รายวิชาปกติ) ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 25-๒๗ กุมภาพันธ์ 2562 2.รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ตามแผนการเรียน 2560 และ2561 (รายวิชาปรับพื้น) ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 25-๒๗ กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลาเรียน 1. รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน (รายวิชาปกติ) เรียนวันที่ 4-27 มีนาคม 2562 2. รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ตามแผนการเรียน 2560 และ2561 (รายวิชาปรับพื้น ปวส.) เรียนวันที่ 4-27 มีนาคม 2562

Recent Post