ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง

Admin 05/03/2562 ข่าวประกาศ
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จะดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน ๕,๐๘๐ บาท และค่าครองชีพ ๒,๐๐๐ บาท ฉะนั้น อาศัยคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้อ ๑๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงขอประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้