ข่าวอัพเดท

รายวิชาภาคฤดูร้อน 2/2561 ลงทะเบียน 25-27 มี.ค.62

Admin 25/03/2562 ข่าวประกาศ
ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการจะจบการศึกษายื่นคำร้องเพื่อขอเปิดเรียนในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕6๑ ทั้งรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ และรายวิชาที่เรียนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕6๑ ตามรายวิชาแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และมีกำหนดการปฏิบัติดังนี้ ลงทะเบียน 1. รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน (รายวิชาปกติ) ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 25-๒๗ มีนาคม 2562 2.รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ตามแผนการเรียน 2561 และ2562 (รายวิชาปรับพื้น) ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 25-๒๗ มีนาคม 2562 ระยะเวลาเรียน 1. รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน (รายวิชาปกติ) เรียนวันที่ 1-29 เมษายน ๒๕62 2. รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ตามแผนการเรียน 2561 และ2562 (รายวิชาปรับพื้น ปวส.) เรียนวันที่ 1-29 เมษายน ๒๕62