ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับ (ปวช.) และ(ปวส.) 2562 รอบทั่วไป1

Admin 25/03/2562 ข่าวประกาศ
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 รอบทั่วไป จึงขอให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ มาทดสอบความรู้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด หากนักเรียน นักศึกษาไม่มาสอบ ในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้