ข่าวอัพเดท

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสายวิชาสังคมศึกษาและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

Admin 06/05/2562 ข่าวประกาศ
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ 1. ครูพิเศษสอน (วิชาสังคมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา โดยครูพิเศษสอน (วิชาสังคมศึกษา) อัตราเงินเดือน 8,340 บาท ค่าครองชีพ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงาน (หลังจากผ่านการทดลองงาน 3 เดือน) และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน อัตราเงินเดือน 5,080 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท ฉะนั้น อาศัยคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้อ ๑๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (วิชาสังคมศึกษา) และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้