ฝ่ายวิชาการ

Smiley face


ฝ่ายวิชาการ

นายพงษ์ศักดิ์  พันธุ์ศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

2.1   แผนกสามัญ-สัมพันธ์

นางสาวแจ่มจันทร์        สีวิใจเหมย                 หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

นายชาญชัย                สมบูรณ์                    ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางนิสรา                  ชุ่มธิ                        ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวรัชนีวรรณ         สุขจันทร์                   ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นายมานพ                  ตระกูลขณา                ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวกรณิกา            กะล้อม                     ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวแสงเดือน          แซ่ว้าน                     ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวมัณฑนา           บุญพรม                    ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวภีรนีย์             ประทุมพวง                ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวมะลิวัลย์           วงษ์กาวิน                  ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

2.2   สาขาวิชาช่างยนต์

นายอำนาจ                เงินงามมีสุข               หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

นายพิสิทธิ์                 ธัญชาติไพศาล              ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

นายสุชาติ                  วิลัยการ                    ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

นายอำนาจ                รอดมา                     ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

นายไพศาล                 พูนยศ                      ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์  

นายประภาส              หนูเมือง                    ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์    

นายสิทธิพร                จองป้อ                     ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์     

นายภมร                   พลับพลาสี                 ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์   

นายอดิสรณ์                บุญมาก                    ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์    

นายปัถย์                   ห้าวหาญคุณธรรม         ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์    

2.3  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสมบัติ                 วงศ์กัน                     หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายสัญชัย                 กาวิน                       ครูประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง                       

นายจักรกริช               ชุมพูเทพ                   ครูประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายศักดา                  ปาอ้าย                     ครูประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายเฉลิมชนม์             พินิจวงษ์                   ครูประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

                  

2.4   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายกิตติชัย                แซ่ตั้ง                      หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวเบญจวรรณ       ไชยแสน                    ครูประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวชลทิชา            การอง                      ครูประจำสาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์      

2.5   สาขาวิชาการบัญชี

นางพิกุล                             ประกอบกิจ                หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวรจนา              วิ่งเดช                       ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี      

นางสาวยุภารัตน์          ชัยทะนุ                    ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวฉันทนา            บุญจริง                    ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี      

นางสาวณัฐพร             มูลนวล                     ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวสมใจ              ปาละสอน                 ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี

2.6  สาขาวิชาการตลาด

นางภครพร                แก้วโชติ                    หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

นางสาวมนัสชนก           ปันเถิน                     ครูประจำสาขาวิชาการตลาด

2.7  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอานนท์                ทองพรม                   หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวกัลยา              เอี่ยมธูป                    ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายรุจน์                             ปันแก้ว                     ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวชลธิชา            มาชู                        ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.8 แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายสังกาจ                 ขอบคุณ                    หัวหน้าวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายประมินทร์             สารสุธรรม                 ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ว่าที่ร้อยตรีประหยัด       สุภาชัย                     ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายสมพงษ์                พวงบุหงา                  ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

2.9 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

นายชัยกร                  สุขคำ                      หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องมือกล 

นายสันติชัย                พรมทับ                    ครูประจำสาขาวิชาเครื่องมือกล

นายศุภักษร                สุพระมิตร                  ครูประจำสาขาวิชาเครื่องมือกล

2.๑๐  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

นางสาวอรวรรณ          แสนมหา         หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

นางสาวจริยา              ต๋าคำ              ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

             

2.1๑ สาขาวิชาการโรงแรม

นางสาวปิยธิดา            พวงบุหงา        หัวหน้าสาขางานการโรงแรม

นางจิรพันธ์                สันตะวัน         ครูประจำสาขางานการโรงแรม

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา

(2)  ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแผนของทางราชการ

(3)  วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

(4)  จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

(5)  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ

(6)  ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน

(7)  ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน

(8) ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาด เรียนร้อยทันสมัยอยู่เสมอ

(9)  ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา

(10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(11)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น                  

(12)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(13)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.1๒ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวมนัสชนก         ปันเถิน              หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายสุชาติ                  วิลัยการ            เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายสันติชัย                พรมทับ             เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายสิทธิพร                จองป้อ              เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   

นางนิสรา                  ชุ่มธิ                 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ  (ทวิศึกษา)

นายปัถย์                   ห้าวหาญคุณธรรม เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ  (ทวิศึกษา)

นางสาวภีรนีย์             ประทุมพวง         เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ  (ทวิศึกษา)        

นายปรีดาเดช              คล่องการยิง        เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

(1)  จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

(2)  จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

(3)  จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

(4)  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(5)  จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

(6)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

(7)  ประสานงานแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต

(8)  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

(9)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย

(10)  รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

(11)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(12)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น                           

(13)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(14)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.1๓ งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวกัลยา             เอี่ยมธูป                    หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวอรวรรณ           แสนมหา                   เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวภีรนีย์             ประทุมพวง                เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวแสงเดือน          แซ่ว้าน                     เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นายปรีดาเดช              คล่องการยิง                เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

 

(1) ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

(2) กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

(3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

(4)  ตรวจสอบผลการเรียนให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

(5)  รวมรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

(6)  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

(7)  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

(8)  เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

(9)  ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

(10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(11)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(12)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(13)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.1๔ งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวเบญจวรรณ      ไชยแสน                   หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางธนัญญา               คลองยุทธ                  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

(2)  จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน

(3)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(4)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น                   

(5)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(6)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.1๕. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                 

นายสุชาติ                  วิลัยการ                    หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสิทธิพร                จองป้อ                     เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายภมร                   พลับพลาสี                 เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายปัถย์                   ห้าวหาญคุณธรรม         เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายปรีดาเดช              คล่องการยิง                เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

(2)  จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

(3)  วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ

(4) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

(5)ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

(6)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น          

(7)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(8)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.1๖  งานสื่อการเรียนการสอน

นายสันติชัย                พรมทับ                    หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  

นายกิตติชัย                แซ่ตั้ง                       เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

นายจักรกริช               ชุมภูเทพ                   เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

นายปรีดาเดช              คล่องการยิง                เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

(2) จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครูนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

(3)  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

(4)  พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

(5)  รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

(6)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น                   

(7)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(8)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Recent Post