ข่าวอัพเดท

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษานาบหลวงรัชกาลที่ 10

Admin 27/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด