ข่าวอัพเดท

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยง

Admin 20/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกัน การแนะแนวสายอาชีพ การจัดทวิศึกษา มีการบูรณาการเชิงบริหารบูรณาการการเรียนการสอน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก